یلدا سلامی

بازیکن مهد فوتبال مشهد عضو مهد فوتبال دختران — یلدا سلامی

بازیکن باشگاه مهد فوتبال مشهد

متولد 1393

بازیکن تیم نوجوانان مهد فوتبال دختران واقع در شهر مشهد